PRAKTYCZNE INFORMACJE

Poniżej prezentujemy kilka praktycznych informacji, jak postępować w przypadku śmierci bliskiej osoby w różnych okolicznościach. Pomocą i radą służymy również pod naszym całodobowym numerem telefonu – 669 002 004.

1. Postępowanie w przypadku, gdy bliska nam osoba zmarła:

w domu
Należy wezwać lekarza (lekarz rodzinny lub pogotowie ratunkowe), który stwierdzi faktyczny zgon i wystawi kartę zgonu. Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z usług naszego Zakładu, należy zadzwonić pod nasz numer telefonu - 669 002 004, a my wykonamy toaletę pośmiertną i ubierzemy zmarłego – o ile nie można tych czynności wykonać we własnym zakresie. Przewieziemy osobę zmarłą do chłodni i załatwimy wszelkie formalności, łącznie ze zorganizowaniem pogrzebu. Jeśli wolą zmarłego była kremacja, prosimy dzwoniąc do nas, poinformować nas o tym. Wówczas przyjedziemy po Zmarłego z trumną do kremacji.

w szpitalu
Należy odebrać w szpitalu kartę zgonu i z kompletem ubrań udać się do zakładu pogrzebowego. Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z usług naszego Zakładu, należy zadzwonić pod nasz numer telefonu - 669 002 004, a my załatwimy resztę formalności.
UWAGA - szpital nie może kierować do żadnego zakładu pogrzebowego! Jest to zabronione prawem.

w hospicjum
W niektórych hospicjach w momencie przyjęcia pacjenta na oddział, to Państwo decydujecie o wyborze firmy pogrzebowej. Przy wyborze naszego zakładu, hospicjum zawiadomi nas o konieczności przewiezienia osoby zmarłej do chłodni. Wówczas zajmiemy się organizacją ceremonii pogrzebowej.

w tragicznych okolicznościach
Często w razie nagłej śmierci lub wypadku, ciało osoby zmarłej zabezpieczane zostaje przez prokuraturę, na której zlecenie dyżurny autokarawan zabiera je z miejsca zdarzenia. Również w takim przypadku możecie Państwo zwrócić się do nas, wówczas pomożemy załatwić niezbędne formalności związane z organizacją pogrzebu.

2. Urząd Stanu Cywilnego (w skrócie USC)

Z kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, pod który podlega miejsce zgonu i tam wyrobić Odpis Skrócony Aktu Zgonu.

Niezbędne dokumentu do USC:
- karta zgonu wystawiona przez lekarza
- dowód osobisty osoby zmarłej
- dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb
- jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka

3. Ustalenie z księdzem terminu pogrzebu

4. Kancelaria Cmentarna
Mając termin pogrzebu należy zgłosić się do Kancelarii Cmentarnej, a jeśli takowej nie ma, to do grabarza, żeby przygotował grób do pochówku.

5. Zakład Pogrzebowy
Po załatwieniu tych formalności należy przyjść do naszego zakładu wraz z dokumentami i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią i jej przebiegiem. Służymy Państwu wszelką radą oraz pomocą.

6. Realizacja zasiłku ZUS, KRUS (Źródło: Strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1. Osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty
2. Osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej
3. Ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
4. Osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
5. Osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
6. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4
7. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
8. Cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne
9. Osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,10.członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,
11. Osoby pobierającej rentę socjalną
12. Osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach
13. Osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach
14. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.

Członkami rodziny są: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, wnuki i rodzeństwo, małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu. (Źródło: Strona internetowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:
1. ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,
2. uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
3. członka rodziny osoby, o której mowa w pkt. 1 lub 2, pozostającego na jej utrzymaniu i spełniającego warunki do renty rodzinnej,
4. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 3, są: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, małżonek (wdowa, wdowiec), rodzice, w tym również ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające,a warunki, jakie powinni spełnić do uzyskania renty rodzinnej zostały określone  w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 68- 71). Przedstawiono je również w części dotyczącej renty rodzinnej.

Oprócz członków rodziny zasiłek pogrzebowy może otrzymać: pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,inna osoba niż członek rodziny. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez powyższe podmioty, zasiłek pogrzebowy przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nieprzekraczających obowiązującego wymiaru tego zasiłku. W sytuacji, gdy koszty pogrzebu poniosło kilka osób lub podmiotów, lub jeżeli pogrzeb był organizowany na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty, proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z prawem do zasiłku pogrzebowego na podstawie odrębnych przepisów, zasiłek ten przyznaje się na podstawie odrębnych przepisów.

Informacje dotyczące kwestii finansowych w Zakładzie Pogrzebowym „Kalia”.

Zamawiając usługę pogrzebową w naszym zakładzie otrzymują Państwo faktury, które są niezbędne do otrzymania zasiłku pogrzebowego z ZUS lub KRUS.

Załatwiając formalności pogrzebowe rodzina zmarłego nie musi posiadać gotówki, ponieważ kredytujemy koszty związane z pogrzebem do wysokości zasiłku pogrzebowego.